Surf Studio

EN
Ubb logo DZI logo

Защита на личните данни

Информация на ОББ АД за обработване на лични данни

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. В настоящата информация на ОББ за обработване на лични данни е пояснено какви Ваши лични данни ще обработваме, за какви цели и на какви основания,  на какви получатели бихме могли да ги предоставим, за какви срокове ги съхраняваме.

Препоръчваме Ви да прочетете настоящата информация внимателно, за да научите повече подробности за начина, по който се обработват личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент, лице, свързано с наш клиент, съконтрагент, лице за контакт, представляващ юридическо лице или друга заинтересована страна. Без значение за какви цели и на какви основания се обработват личните Ви данни, ОББ ще се отнася към тях с еднаква грижа. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.

Възможно е ОББ да актуализира настоящата информация за обработване на лични данни, като последната й версия може да намерите на www.ubb.bg. ОББ ще Ви уведоми за всички съществени промени в настоящата информация на интернет сайта си или чрез друг комуникационен канал.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

1. За компанията

2. Определения

3. Права на субектите на данните

4. Видове обработвани лични данни

5. Получатели на лични данни

6. Цели при обработването на лични данни

7. Срок на съхранение на личните данни

Информация на ОББ АД за обработване на лични данни